certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

MARBU s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Nižný Klatov
Adresa: Hlavná 1
044 12 Nižný Klatov
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Nižný Klatov
Marcela Jokeľová
055 / 729 60 33
obec.n.klatov@netkosice.sk

Zástupca obstarávateľa:
MARBU s.r.o.
Ing. František Viktorius
+421907928596
frantisek.viktoriusVO@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9940608674
Názov zákazky: Obecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti
Typ zákazky: Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 258 261.27 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 12.1.2022 o 14:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 8.2.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu obce Nižný Klátov v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a 3.2 Výkazu výmer stavby (neocenený).
Technické
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu obce Nižný Klátov v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a 3.2 Výkazu výmer stavby (neocenený).
Technické riešenie je navrhnuté autorizovaným projektantom čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR. Overenie dodržania technického riešenia
s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom. Časový harmonogram a jeho dodržiavanie bude ošetrené platnou Zmluvou o dielo medzi zhotoviteľom stavebných prác a objednávateľom.
Výkazy výmery jednotlivých SO, v rámci ktorých sa číselne kvantifikujú Výkazy – výmery stavebných objektov, tvoria predmet zákazky ako celok.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru