certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

MARBU s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Košická Polianka
Adresa: Košická Polianka 122, 044 41 122
044 41 Košická Polianka
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Košická Polianka
Marta Petrilová
055/6854184
marta.petrilova@kosickapolianka.sk

Zástupca obstarávateľa:
MARBU s.r.o.
Ing. František Viktorius
+421907928596
frantisek.viktoriusVO@gmail.com

Stav zákazky

Zrušená

Zákazka bola zrušená.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8190807676
Názov zákazky: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci - cestný most ponad Torysu - Košická Polianka
Typ zákazky: Podlimitná zákazka podľa § 112 druhej vety ods. 6 - super reverzný postup
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 530 627.04 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 19.1.2022 o 8:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 24.3.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia mosta.
Účelom stavby Rekonštrukcia mosta ponad Torysu je návrh a realizácia novej nosnej konštrukcie mostného objektu a súvisiacich úprav cesty vrátane sanácie povrchov spodnej stavby.
Cieľom z hľadiska funkčného, bezpečnostného a environmetálneho je odstránenie havarijného stavu mostného objektu a vybudovanie novej NK mostného objektu
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je rekonštrukcia mosta.
Účelom stavby Rekonštrukcia mosta ponad Torysu je návrh a realizácia novej nosnej konštrukcie mostného objektu a súvisiacich úprav cesty vrátane sanácie povrchov spodnej stavby.
Cieľom z hľadiska funkčného, bezpečnostného a environmetálneho je odstránenie havarijného stavu mostného objektu a vybudovanie novej NK mostného objektu ako trvalého a koncepčného riešenia cestnej dopravy v predmetnom území, ochrana spodnej stavby mosta a rekonštrukcia priľahlých úsekov ciest.
Overenie dodržania technického riešenia s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom.
Predmet zákazky je stanovený v rozsahu zodpovedajúcemu
predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a 3.2 Výkazu výmer stavby
(neocenený).


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru