certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Veronika Hasíková
346645571
hospodar@dedskalica.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9661675728
Názov zákazky: Výkon funkcie technika BOZP a PO
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 500 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 22.4.2022 o 14:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 27.4.2022 o 12:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – BOZP:
1. Metodické riadenie, kontrolná a poradenská činnosť v oblasti BOZP, kontrola plnenia opatrení prijatých organizáciou a opatrení uložených orgánmi štátneho odborného dozoru
2. Pomoc pri vedení evidencie, registrácie a analýzy pracovných úrazov
3. Vykonávanie vstupných školení zamestnancov z BOZP, vypracovanie osnov
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – BOZP:
1. Metodické riadenie, kontrolná a poradenská činnosť v oblasti BOZP, kontrola plnenia opatrení prijatých organizáciou a opatrení uložených orgánmi štátneho odborného dozoru
2. Pomoc pri vedení evidencie, registrácie a analýzy pracovných úrazov
3. Vykonávanie vstupných školení zamestnancov z BOZP, vypracovanie osnov školní
4. Vypracovanie a udržiavanie dokumentácie o predpisoch BOZP
5. Zisťovanie ohrození, ich odstraňovanie, vyhodnotenie neodstrániteľných ohrození a nebezpečenstiev BOZP
PO: Zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona č 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zmluva sa uzatvára po dobu 24 mesiacov s účinnosťou od 01.05.2022 do 30.04.2024

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru