certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Inšpektorát práce Prešov

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda
ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP - Nadlimitná zákazka podľa § 66 prvej vety ods. 7 - reverzný postup
nahled

1. Založenie zákazky

Pre založenie zákazky vstúpte na hlavnú stránku elektronického nástroja EVOSERVIS a kliknite na tlačidlo Založiť zákazku.

nahled

2. Založenie zákazky

Po kliknutí na Založiť zákazku sa otvorí okno, kde vyberiete možnosť Založiť zákazku.

nahled

3. Formulár pre založenie zákazky

Zobrazí sa formulár pre založenie zákazky. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

4. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zvoľte Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

 
nahled

5. Status užívateľa

V tomto kroku máte možnosť zvoliť, či vstupujete do elektronického nástroja EVOSERVIS z pozície Obstarávateľa, alebo Zástupca obstarávateľa.

nahled

6. Status užívateľa

Ak ste zvolili pozíciu Zástupca obstarávateľa, potom je nevyhnutné, abyste vyplnili identifikáciu obstarávateľa, ktorá sa objaví vo výzve.

nahled

7. Pridanie kontaktu

Ak chcete ako obstarávateľ uviesť ďalší kontakt, je možné zadať nový, alebo si ho vybrať z uložených kontaktov.

nahled

8. Druh obstarávateľa

Vyberte druh obstarávateľa, či ste podľa zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ § 7, Osoba podľa § 8, Obstarávateľ § 9 alebo Obstarávateľ mimo režim zákona.

 
nahled

9. Informácie o zákazke

V ďalšej časti formulára zvoľte Druh zákazky, Predmet zákazky, Predpokladanú hodnotu zákazky a finančný limit zákazky. Následne zadajte Názov zákazky, Opis predmetu zákazky a doplňte CPV kódy.

nahled

10. Účel zákazky

Najprv vyberte, či budete nakupovať alebo predávať. V tomto prípade kliknite na tlačidlo Nákup.

nahled

11. Predpokladaná hodnota zákazky

Vyberte, o aký predmet zákazky sa jedná, či ide o Tovary, Služby, Sociálne služby a iné osobitné služby, Stavebné práce alebo Potraviny. Potom vyplňte Predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH (čiastka bez medzier) a vyberte, či chcete predpokladanú hodnotu zákazky zverejniť.

nahled

12. Finančný limit

Zvoľte finančný limit zákazky.

 
nahled

13. Formuláre ÚVO

Máte možnosť si stiahnuť Formuláre ÚVO, Vzorové dokumenty VZ.

nahled

14. Zobrazenie formulárov ÚVO

Pre stiahnutie Formulárov ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára. Po kliknutí na vybraný formulár budete v novom okne prehliadača presmerovaný na stránku ÚVO. Pre vyplnenie formuláru musíte byť prihlásený pod Vašim e-mailom a heslom.

nahled

15. Názov a predmet zákazky

Zadajte Názov zákazky a v Opis predmetu zákazky popíšte stručne obsah zákazky.

nahled

16. Pridanie kódov

Zadajte Kód alebo Názov a kliknite na tlačidlo Zobraziť. V poli Načítané CPV sa zobrazia vyhľadané kódy, pre výber kódu kliknite na názov kódu.

 
nahled

17. Miesto a termín plnenia

Určite miesto, kde bude zákazka realizovaná, napr. Miesto, kam má byť tovar dodaný, alebo kde bude prevzatý, prípadne miesto vykonávania prác a služieb a pod. Po kliknutí na tlačidlo Zadať termín môžete nastaviť Termín plnenia, tzn. dátum začiatku a ukončenia činnosti. Kliknutím na tlačidlo Opis máte možnosť popísať, ako bude daná činnosť prebiehať.

nahled

18. Podmienky účasti

V prípade zaškrtnutie žiadosti o zaradenie do procesu VO, bude nastavený proces Žiadosť o účasť, kde si nastavíte dátumy od kedy je možné ich podať žiadosť a do kedy je možné podať žiadosť o účasť. Po túto dobu budú uchádzači potvrdzovať žiadosť o účasť v zákazke, tým že budú vkladať obstarávateľom požadované dokumenty. Pre vloženie súboru kliknite na Vybrať súbor a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

19. Súťažné podklady

Pre vloženie súboru kliknite na Přidat (ikona plus), v okne pre pridanie súboru kliknite na Vybrať súbor alebo Prechádzať, vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Pridať súbor.

nahled

20. Nastavenie zákazky

V tretej časti formulára zadajte Typ zákazky a Základné hodnotiace kritérium. Následne zvoľte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu a vyberte komu je určená výzva.

 
nahled

21. Typ zákazky

Ako Typ zákazky ste zvolili Nadlimitná zákazka podľa § 66 prvej vety ods. 7 - reverzný postup.

nahled

22. Termíny + UEZ

Následne zvoľte Termín odoslania výzvy/spustenie príjmu ponúk, Termín ukončenia príjmu ponúk a Termín otvárania ponúk. U zákazky bude vyžadovaný pri predložení ponuky, komunikáciu v zákazke použitie UEZ.

nahled

23. Menovanie členov komisie

Ak ste zvolili Rokovanie komisie elektronicky, menujte členy komisie zadaním ich e-mailových adries.

nahled

24. Kritérium na vyhodnotenie ponuky - Najnižšia cena/ Rozdelenie zákazky na časti

Ak zvolíte ako Základné hodnotiace kritérium možnosť Najnižšia cena, zadajte počet prvkov ponuky, v akých jednotkách budú hodnotené a množstvo. V prípade, že zvolíte Základné hodnotiace kritérium Najnižšiu cenu, môžete vybrať možnosť Rozdelenie zákazky na časti, potom zadáte počet častí zákazky, ktoré chcete rozdeliť.

 
nahled

25. Povinné prílohy

Vyberte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu. V prípade voľby Áno, musí dodávateľ priložiť k ponuke prílohu, inak nebude ponuka elektronickým nástrojom prijatá.

nahled

26. Pre všetkých dodávateľov

V prípade výberu Otvorená zákazka sa môže hlásiť neobmedzený počet dodávateľov. Posledná možnosť Otvorená zákazka a výzvy je kombinácia výberu Pre vyzvaných záujemcov / uchádzačov a Otvorená zákazka. Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Pokračovať.

nahled

27. Vygenerovanie základných informácií o zákazke

Po zakliknutí áno, máte následne možnosť u vytvorenej zákazky stiahnutie základných informácií o zákazke.

nahled

28. Uloženie zákazky

Pre uloženie zákazky kliknite na tlačidlo Áno. Ak sa chcete vrátiť do formulára pre založenie zákazky, kliknite na tlačidlo Nie. Máte možnosť si stiahnuť Formulár zadávania zákazky a to cez tlačidlo Tlač formulára zadávania.

 
nahled

29. Formulár zadávania zákazky

Náhľad na Formulár zadávania zákazky.

nahled

30. Uložená zákazka

Zákazka bola úspešne uložená. Kliknutím na tlačidlo Môj účet sa zobrazí vami založená zákazka.

nahled

31. Navrhované zákazky

Zobrazí sa prehľad vami založených zákaziek, navrhovaná zákazka je označená šedú farbou. Pre aktiváciu zákazky, kliknite na ikonu Aktivácia (fajka).

nahled

32. Aktivácia zákazky

Kliknutím na aktivovať zákazku, zákazku aktivujete.

 
nahled

33. Aktivované zákazky

Aktivovaná zákazka je označená žltou farbou.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru