certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adam Kašák
421220441681
adam.kasak@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1293020150
Názov zákazky: Dodávka a montáž EZS ÚPSVR Levice
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 141.11 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 2.3.2021 o 14:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.3.2021 o 12:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie stavebných prác, ktoré spočívajú najmä v dodávke a montáži elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) v objekte šesťposchodovej administratívnej budovy Úradu PSVR Levice, na adrese Ľ. Štúra 53.

Verejný obstarávateľ požaduje montáž systému EZS, ktorý zabezpečuje prenos signálu chráneného objektu na pult centralizovanej
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie stavebných prác, ktoré spočívajú najmä v dodávke a montáži elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) v objekte šesťposchodovej administratívnej budovy Úradu PSVR Levice, na adrese Ľ. Štúra 53.

Verejný obstarávateľ požaduje montáž systému EZS, ktorý zabezpečuje prenos signálu chráneného objektu na pult centralizovanej ochrany (PCO) operačného strediska registrácie poplachov oprávneného subjektu. Zákazka sa týka plášťovej ochrany objektu (vchody, dvere, okná) a strategických zón a miestností v objekte.

Stavebné práce požadované verejným obstarávateľom sú podrobne špecifikované v dokumente neocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač ocenil všetky položky dokumentov „Neocenený výkaz výmer“. Výsledná cena celkom za predmet zákazky bude predstavovať súčet všetkých oceniteľných položiek uvedených v tomto dokumente.

Verejný obstarávateľ zaradí do vyhodnotenia ponúk len tie ponuky, ktoré budú vystavené na celý predmet zákazky v zmysle dokumentu, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk. Ponuka, ktorá nebude obsahovať ocenenie niektorej z položiek uvedených v tomto dokumente bude z predmetného VO vylúčená.

Predmetné stavebné práce budú zrealizované na základe objednávky. Vystavenie objednávky verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi bude v prípade naplnenia noriem zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj ustanovení tejto Výzvy výstupom verejného obstarávania tejto zákazky.

Cena bude zohľadňovať všetky náklady spojené s dopravou osôb, materiálu a pracovných nástrojov na miesto plnenia predmetu zákazky, požadovanými prácami, upratovacími prácami a odvozom odpadu vzniknutého v priebehu plnenia predmetu tejto zákazky ako aj pôvodného demontovaného stavebného materiálu a jeho ekologickou likvidáciou.

Verejný obstarávateľ umožňuje pred spracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta dodania predmetu zákazky za účelom spresnenia požadovaných technických parametrov. Obhliadka sa uskutoční na adrese miesta dodania predmetu zákazky.

V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca alebo uchádzač ohlási svoju účasť kontaktnej osobe Úradu PSVR Levice: Mgr. Eva Králiková, tel.: +421 036 2440 192, e - mail: eva.kralikova@upsvr.gov.sk

Ak sa vo Výzve na predkladanie ponúk, vrátane príloh, použil odkaz na konkrétny výrobok alebo technológiu, potom platí, že verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj uvedenie ekvivalentného výrobku, resp. technológie.

Za ekvivalentný výrobok a ekvivalentnú technológiu považuje verejný obstarávateľ výrobok alebo technológiu, ktorých technické parametre sú rovnaké alebo vyššie ako technické parametre výrobku alebo technológie, na ktoré sa vo Výzve na predkladanie ponúk vrátane jej príloh odkazuje.

Uchádzač bude oceňovať celkovú cenu zákazky priamo v systéme EVOSERVIS. Systém automatizovane prepočíta celkovú cenu za príslušný predmet zákazky a zároveň automaticky zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. Uchádzač predloží ponuku ocenením položky v príslušnej oceňovanej časti predmetu zákazky cez systém EVOSERVIS. V prípade, že uchádzač neocení položku v oceňovanej časti predmetu zákazky, uvedenú v tejto výzve na predloženie ponuky, nebude jeho ponuka akceptovaná a bude vylúčená. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru