certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Ing. Svetluša Felcanová
+421220462338
svetlusa.felcanova@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 7375097582DNS
Názov DNS: Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 5.5.2017 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 6.6.2017 v 9:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 2.10.2017 v 8:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia
Opis DNS:
Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, novo vyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Predmetom zákazky je súčasne poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 301. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 500000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=237
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 5.5.2017 v 14:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 6.6.2017 v 9:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 2.10.2017 v 8:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×

V DNS nebola založená žiadna zákazka.

Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, novo vyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Predmetom zákazky je súčasne poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania. Pri každej konkrétnej zákazke verejný ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, novo vyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Predmetom zákazky je súčasne poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 301. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Zadávacia dokumentácia je uvedená v súťažných podkladoch s prílohami

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Súťažné podklady.pdf 313 kB
Príloha č. 1 k SP zoznam org.pdf 177.3 kB
Príloha č. 2 k SP VPP DNS_4.pdf 290.9 kB
Príloha č. 3 k SP VPP EN_ 2.pdf 317.1 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru