certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
MPSVR SR
Ing. Peter Vozár

peter.vozar@employment.gov.sk

Stav DNS

DNS bol zrušený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 9479818693DNS
Názov DNS: Spotrebný materiál pre tlačiarne
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 4.3.2019 v 14:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 8.4.2019 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.4.2023 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Spotrebný materiál pre tlačiarne
Opis DNS:
Týmto oznámením sa vyhlasuje zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 a nasl. ZVO na realizáciu konkrétnych zákaziek, vyhlásených v rámci zriadeného DNS. Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti , ktoré tvoria uzavretý okruh MPSVR SR bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiarne, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentových cartridge, optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novo vyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny spotrebný materiál musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny spotrebný materiál musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny spotrebný materiál musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Originálny spotrebný materiál musí byť originálny, nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný, vyrobený z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v ňom doplnený náhradný prachový toner, atrament, optický valec, alebo iný diel alebo časť. Tonery a atramentové cartridge nesmú byť vyrábané s použitím pôvodných plastových obalov/ puzdier originálnych tonerov a ani iných ako originálnych častí. Originálny spotrebný materiál musí byť vyrábaný výrobcami príslušných značiek zariadení, periférií tak aby spĺňal požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho spotrebného materiálu tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába a teda je End Of Live (ďalej ako „EOL“), čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS umožniť dodanie alternatívneho (neoriginálneho) spotrebného materiálu. Predmetom zákazky je súčasne poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 301.Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 5000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Slovenská republika
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_nabidky_prijem.php?id=369
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 4.3.2019 v 14:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 8.4.2019 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 7.4.2023 v 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Týmto oznámením sa vyhlasuje zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 a nasl. ZVO na realizáciu konkrétnych zákaziek, vyhlásených v rámci zriadeného DNS. Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti , ktoré tvoria uzavretý okruh MPSVR SR bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiarne, ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Týmto oznámením sa vyhlasuje zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 a nasl. ZVO na realizáciu konkrétnych zákaziek, vyhlásených v rámci zriadeného DNS. Predmetom zákaziek pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti , ktoré tvoria uzavretý okruh MPSVR SR bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiarne, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentových cartridge, optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novo vyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny spotrebný materiál musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny spotrebný materiál musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny spotrebný materiál musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Originálny spotrebný materiál musí byť originálny, nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný, vyrobený z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v ňom doplnený náhradný prachový toner, atrament, optický valec, alebo iný diel alebo časť. Tonery a atramentové cartridge nesmú byť vyrábané s použitím pôvodných plastových obalov/ puzdier originálnych tonerov a ani iných ako originálnych častí. Originálny spotrebný materiál musí byť vyrábaný výrobcami príslušných značiek zariadení, periférií tak aby spĺňal požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho spotrebného materiálu tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába a teda je End Of Live (ďalej ako „EOL“), čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS umožniť dodanie alternatívneho (neoriginálneho) spotrebného materiálu. Predmetom zákazky je súčasne poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 301.Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru