certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP - 6. Postup zadávania zákazky - Otváranie častí ponuky OSTATNÉ a KRITÉRIÁ

nahled

1. Založenie zákazky

Pre založenie zákazky vstúpte na hlavnú stránku elektronického nástroja EVOSERVIS a kliknite na tlačidlo Založiť zákazku.

nahled

2. Založenie zákazky

Po kliknutí na Založiť zákazku sa otvorí okno, kde vyberiete možnosť Založiť zákazku.

nahled

3. Formulár pre založenie zákazky

Zobrazí sa formulár pre založenie zákazky. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

4. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zadajte Účel zákazky, Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

 
nahled

5. Účel zákazky

Najprv vyberte, či budete nakupovať alebo predávať. V tomto prípade kliknite na tlačidlo Nákup.

nahled

6. Status užívateľa

V tomto kroku máte možnosť zvoliť, či vstupujete do elektronického nástroja EVOSERVIS v pozícii Obstarávateľa, alebo Zástupca obstarávateľa.

nahled

7. Status užívateľa

Ak ste zvolili pozíciu Zástupca obstarávateľa, potom je nevyhnutné, aby ste vyplnili identifikáciu obstarávateľa, ktorá sa objaví vo výzve.

nahled

8. Pridanie kontaktu

Ak chcete ako obstarávateľ uviesť ďalší kontakt, je možné zadať nový, alebo si ho vybrať z uložených kontaktov.

 
nahled

9. Druh obstarávateľa

Vyberte druh obstarávateľa, či ste podľa zákona o verejnom obstarávaní Verejný, Osoba podľa §7, Obstarávateľ alebo Obstarávateľ mimo režim zákona o VO č. 25/2006 Z.z..

nahled

10. Informácie o zákazke

V ďalšej časti formulára zvoľte Typ zákazky, Predpokladanú hodnotu zákazky a Zákazku podľa výšky predpokladanej hodnoty. Následne zadajte Názov zákazky, Predmet zákazky a doplňte CPV kódy.

nahled

11. Predpokladaná hodnota zákazky

Vyberte, o aký druh zákazky sa jedná, či ide o Tovary, Služby, Stavebné práce alebo Potraviny. Potom vyplňte Predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH (čiastka bez medzier) a vyberte, či chcete predpokladanú hodnotu zákazky zverejniť.

nahled

12. Finančný limit

Zvoľte finančný limit zákazky.

 
nahled

13. Formuláre ÚVO

Máte možnosť si stiahnuť Formuláre ÚVO.

nahled

14. Zobrazenie formulárov ÚVO

Pre stiahnutie Formulárov ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára. Po kliknutí na vybraný formulár budete v novom okne prehliadača presmerovaný na stránku ÚVO. Pre vyplnenie formuláru musíte byť prihlásený pod Vašim e-mailom a heslom.

nahled

15. Názov a predmet zákazky

Zadajte Názov zákazky a v Predmetu zákazky popíšte stručne obsah zákazky.

nahled

16. Pridanie kódov

Zadajte Kód alebo Názov a kliknite na tlačidlo Zobraziť. V poli Načítané sa zobrazia vyhľadané kódy, pre výber kódu kliknite na názov kódu.

 
nahled

17. Miesto a termín plnenia

Určite miesto, kde bude zákazka realizovaná, napr. Miesto, kam má byť tovar dodaný, alebo kde bude prevzatý, prípadne miesto vykonávania prác a služieb a pod. Po kliknutí na tlačidlo Zadať termín môžete nastaviť Termín plnenia, tzn. dátum začiatku a ukončenia činnosti. Kliknutím na tlačidlo Popis máte možnosť popísať, ako bude daná činnosť prebiehať.

nahled

18. Podmienky účasti

Pre vloženie súboru kliknite na Vybrať súbor a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

19. Súťažné podklady

Pre vloženie súboru kliknite na Vybrať súbor a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

20. Nastavenie zákazky

V tretej časti formulára zadajte Postup zadania zákazky a Základné hodnotiace kritériá pre hodnotenie ponúk. Následne zvoľte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu a vyberte komu je určená výzva.

 
nahled

21. Otváranie častí ponuky OSTATNÉ a KRITÉRIÁ

Zvolili ste typ zákazky Postup zadávania zákazky - Otváranie častí ponuky OSTATNÉ a KRITÉRIÁ

nahled

22. Predloženie ponúk

Ak ste zvolili Postup zadávania zákazky - Otváranie častí ponuky OSTATNÉ a KRITÉRIÁ, vyplňte miesto podania ponúk. Ďalej zadajte, či majú byť ponuky podané len elektronicky, alebo či pripúšťate varianty ponúk. V prípade voľby Áno u elektronického podania ponúk sa objaví systémom zadaná elektronická adresa, na ktorú budú ponuky prijímané. Ak zvolíte Áno u Varianty ponúk, potom musíte vložiť popis požadovaných variant.

nahled

23. Termíny

Následne zvoľte Termín odoslania výzvy, Termín ukončenia príjmu ponúk a Termín otvárania ponúk.

nahled

24. Uznávaná elektronická značka (UEZ)

U výberového konania je možné použiť na identifikáciu užívateľov UEZ. Ak zvolíte Áno u Vkladanie UEZ, tak zadajte členy komisie. Ako zadať členov komisie sa dozviete v nasledujúcom obrázku-Rokovanie komisie.

 
nahled

25. Menovanie členov komisie

Pre menovanie členov komisie zadajte e-mailové adresy členov komisie.

nahled

26. Hodnotiace kritériá podľa ekonomickej výhodnosti

Môžete zvoliť akým spôsobom budete hodnotiť ponuky, buď podľa Ekonomickej výhodnosti ponuky alebo podľa Ceny. Ak zvolíte hodnotenie ponuky podľa Ekonomickej výhodnosti, nastavte počet hodnotiacich kritérií, podľa akých kritérií, v akých jednotkách a aká je dôležitosť v% (viac je lepšie alebo menej je lepšie).

nahled

27. Hodnotiace kritériá podľa ceny

Ak zvolíte hodnotenie ponúk podľa Ceny, zadajte si počet položiek, v akých jednotkách budú hodnotené a množstvo.

nahled

28. Rozdelenie zákazky na časti

V prípade, že zvolíte hodnotenie ponúk podľa Ceny, môžete vybrať možnosť Rozdelenia na časti, potom zadáte počet častí zákazky, ktoré chcete rozdeliť.

 
nahled

29. Povinné prílohy

Vyberte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu. V prípade voľby Áno, musí dodávateľ priložiť k ponuke prílohu, inak nebude ponuka systémom prijatá.

nahled

30. Pre vyzvaných dodávateľov

Môžete prizvať do zákazky vybraných dodávateľov alebo nechať zákazku otvorenú pre všetkých dodávateľov. Ak zvolíte možnosť Pre vyzvaných dodávateľov, vyberte dodávateľov zo zoznamu alebo zadajte ich kontaktný e-mail.

nahled

31. Pre všetkých dodávateľov

V prípade výberu Otvorená zákazka sa môže hlásiť neobmedzený počet dodávateľov. Posledná možnosť Otvorená zákazka a výzvy je kombinácia výberu Pre vyzvaných dodávateľov a Otvorená zákazka. Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Pokračovať.

nahled

32. Uloženie zákazky

Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať budete požiadaný, či chcete zákazku aktivovať, uložiť alebo sa vrátiť do formulára pre založenie zákazky. Pre uloženie zákazky kliknite na tlačidlo Áno. Ak sa chcete vrátiť do formulára pre založenie zákazky, kliknite na tlačidlo Nie. Máte možnosť si stiahnuť Formulár zadávania zákazky a to cez tlačidlo Tlač formulára zadávania.V prípade že chcete zákazku rovno aktivovať, kliknite na tlačidlo Aktivovať.

 
nahled

33. Formulár zadávania zákazky

Náhľad na Formulár zadávania zákazky.

nahled

34. Uložená zákazka

Zákazka bola úspešne uložená. Kliknutím na tlačidlo Môj účet sa zobrazí vami založená zákazka.

nahled

35. Pripravované zákazky

Zobrazí sa prehľad vami založených zákaziek, pripravovaná zákazka je označená žltou farbou.

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru