certifikovaný elektronický nástroj Evoservis

Logo systému

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Základné informácie o zákazke

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Adresa: M. Rázusa 104
010 01 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt

Kontakty

×

Obstarávateľ zákazky:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Ľudmila Honková

obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk

Kontaktná osoba:
Žilinský samosprávny kraj
Ľudmila Honková
041/50 77 237
obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke

ID zákazky v systéme: 1191354063
Názov zákazky: Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k.ú. Rudinka
Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 665.45 bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 27.10.2017 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 2.11.2017 o 9:00

Opis predmetu zákazky

Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k.ú. Rudinka podľa projektovej dokumentácie vypracovanej DAQE Slovakia, s.r.o. Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina.

Účelom navrhovaných stavebných prac je vybudovanie ochranných gabiónovych konštrukcií, ktoré budú slúžiť na ochranu cesty III/2095 pred padajúcimi úlomkami z blízkeho svahu. Stavba sa nachádza v Extraviláne obce Rudinka,
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky

×

Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k.ú. Rudinka podľa projektovej dokumentácie vypracovanej DAQE Slovakia, s.r.o. Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina.

Účelom navrhovaných stavebných prac je vybudovanie ochranných gabiónovych konštrukcií, ktoré budú slúžiť na ochranu cesty III/2095 pred padajúcimi úlomkami z blízkeho svahu. Stavba sa nachádza v Extraviláne obce Rudinka, okres KNM. Stavba pozostáva z dvoch gabiónov situovaných v km 3,95 a 4,00 po ľavej strane komunikácie v smere staničenia.

Technický popis:

Navrhnute sú dva gabiónove mury:

- Gabiónovy mur vyšky 4,0 m s šírkou 2,0 – 1,0 m. Dĺžka muru je 7,0 m pričom múr je po výške odstupňovaný postupne z výšky 2,0 na výšku 4,0 m. Múrik je založený na vrstve hutnenej ŠD fr. 0-64 hrúbky 0,3 m. Rubná strana muru bude ochránená čiastočným prisypom zo štrkovitej nezamrznej zeminy. Líc muru je odstupňovaný, zvislý. Na rubnej strane muru a pod štrkovým vankúšom bude rozprestretá separačná geotextilia s CBR min. 2,5 kN. Súčasťou muru je aj oceľova konštrukcia z profilov IPE 140, ktorá bude zabudovaná do konštrukcie. Konštrukcia slúži na zaistenie lokálnej stability muru nakoľko únosnosť na spojov jednotlivých blokov proti posunu a roztvoreniu škáry nie je dostatočná (pri náraze do konštrukcie).

- Gabiónovy múr výšky 1,5 m a šírkou 1,0 m. Dĺžka muru je 18,0 m pričom múr ma po dĺžke konštantný prierez. Múrik je založený na vrstve hutnenej ŠD fr. 0-64 hrúbky 0,2 m. Rubná strana muru bude ochránená čiastočným prisypom zo štrkovitej nezamrznej zeminy. Na rubnej strane muru a pod štrkovým vankúšom bude rozprestretá separačná geotextilia s CBR
min. 2,5 kN.

Drôtokamenné koše

Gabionové koše sú dodávane na stavbu predpripravené ako celok v zlisovanej forme. Po príprave podložia formou zhutneného štrkopieskového vankúša (Edef,2 = min. 45 MPa, Edef2/Edef1 < 2,5) sa buduje konštrukcia postupným ukladaním drôtokamenných košov do navrhnutých úrovní podľa projektovej dokumentácie.
Gabionové koše musia spĺňať nasledujúce špecifikácie:
- Typ siete: dvojzákrutová šesťuholníková oceľová sieť, typ siete 6x8
- Priemer oceľového drôtu siete (vnútorný/vonkajší): 2,7/3,5mm
- Ťahová pevnosť siete: min. 58 kN/m
- Pevnosť drôtu v ťahu: 380-550 N/mm2 (podľa STN EN 10223-3)
- Povrchová úprava: zliatina Zn+5%Al + polyamid PA6 podľa STN EN 10223-3 na zabezpečenie min. životnosti 100 rokov pre prostredie C4
- Povrchová úprava Zn+5%Al musí byť v súlade s STN EN 10244-2 (Tab.2, trieda A) a STN ISO 7989-2
- Dodatočná povrchová úprava polyamid PA6 musí byť v súlade s STN EN 10245-5, farba šedá RAL 7037, pevnosť v ťahu nie menej ako 30 MPa a predĺženie nie menej ako 200%, podľa STN ISO 527-
2/1/B/5
- Adhézia polymérového náteru k oceľovému drôtu musí byť triedy 1 (STN EN 10245-5)
- Sieť nesmie vykazovať pri skúške zrýchleného starnutia v soľnej hmle podľa STN EN ISO 9227 po 6000 hodinách viac ako 5% korózie. Splnenie tejto požiadavky je potrebné deklarovať protokolom o skúške.

Pre stanovenie ponuky potrebná obhliadka predmetu zákazky.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru