certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: MPSVR SR
Address: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
MPSVR SR
Mgr. Lenka Fraňová
+421220462447
lenka.franova@employment.gov.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 7319439803
Name of the contract: Rekonštrukcia a modernizácia kotolne
Type of contract: Low value order
Object of contract: Construction work
Estimated value of contract: 68 114.77 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 19.5.2022 at 13:45
End of receiving offers: 31.5.2022 at 10:00
Informations and documents published on the PC profile: Show
Informations and documents published on the PC profile ×
A description of subject of the contract

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kotolne. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo ďalej len „ZoD“). Podmienky plnenia predmetu zmluvy o dielo sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Výzvy (ZoD). Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli ... show more

A description of subject of the contract ×

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kotolne. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo ďalej len „ZoD“). Podmienky plnenia predmetu zmluvy o dielo sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Výzvy (ZoD). Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.


Backwards

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru