certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Administrátorský / Užívateľský manuál - nápoveda

ZALOŽENIE ZÁKAZKY - NÁKUP - 9. Rámcová dohoda §64

nahled

1. Založenie RD

Pre založenie RD vstúpte na hlavnú stránku elektronického nástroja EVOSERVIS a kliknite na tlačidlo Založiť zákazku.

nahled

2. Založenie RD

Po kliknutí na Založiť zákazku sa otvorí okno, kde vyberiete možnosť Založiť RD.

nahled

3. Formulár pre založenie RD

Zobrazí sa formulár pre založenie RD. Položky, ktoré sú označené tučne a červenou hviezdičkou, sú povinné pre vyplnenie.

nahled

4. Informácie o obstarávateľovi

V prvej časti formulára zadajte Status užívateľa a Druh obstarávateľa.

 
nahled

5. Status užívateľa

V tomto kroku máte možnosť zvoliť, či vstupujete do elektronického nástroja EVOSERVIS z pozície Obstarávateľa, alebo Zástupca obstarávateľa.

nahled

6. Status užívateľa

Ak ste zvolili pozíciu Zástupca obstarávateľa, potom je nevyhnutné, aby ste vyplnili identifikáciu obstarávateľa, ktorá sa objaví vo výzve.

nahled

7. Pridanie kontaktu

Ak chcete ako obstarávateľ uviesť ďalší kontakt, je možné zadať nový, alebo si ho vybrať z uložených kontaktov.

nahled

8. Druh obstarávateľa

Vyberte druh obstarávateľa, či ste podľa zákona o verejnom obstarávaní Verejný, Osoba podľa §7, Obstarávateľ alebo Obstarávateľ mimo režim zákona o VO č. 25/2006 Z.z..

 
nahled

9. Informácie o RD

V ďalšej časti formulára zvoľte Druh RD, Predpokladanú hodnotu RD a Zákazku podľa výšky predpokladanej hodnoty. Následne zadajte Názov RD, Predmet RD a doplňte Dobu trvania RD.

nahled

10. Predpokladaná hodnota zákazky

Vyberte, o aký druh RD sa jedná, či ide o Tovary, Služby, Stavebné práce. Potom vyplňte Predpokladanú hodnotu RD bez DPH (čiastka bez medzier) a vyberte, či chcete predpokladanú hodnotu RD zverejniť.

nahled

11. Zákazka podľa výšky predpokladanej hodnoty

Zvolte zákazku podľa výšky predpokladanej hodnoty.

nahled

12. Názov a predmet RD

Zadajte Názov RD a v Predmetu RD popíšte stručne obsah zákazky.

 
nahled

13. Miesto a termín plnenia

Určite miesto, kde bude zákazka realizovaná, napr. Miesto, kam má byť tovar dodaný, alebo kde bude prevzatý, prípadne miesto vykonávania prác a služieb a pod. Zadajte Termín plnenia, tzn. dátum začiatku a ukončenia činnosti.

nahled

14. Termíny

Následne zvoľte Termín odoslania výzvy, Termín ukončenia príjmu ponúk a Termín otvárania ponúk.

nahled

15. Formuláre ÚVO

Máte možnosť si stiahnuť Formuláre ÚVO.

nahled

16. Zobrazenie formulárov ÚVO

Pre stiahnutie Formulárov ÚVO kliknite na modro vyznačený názov formulára. Po kliknutí na vybraný formulár budete v novom okne prehliadača presmerovaný na stránku ÚVO. Pre vyplnenie formuláru musíte byť prihlásený pod Vašim e-mailom a heslom.

 
nahled

17. Súťažné podklady

Pre vloženie súboru kliknite na Vybrať súbor a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

18. Uznávaná elektronická značka (UEZ)

Je možné použiť na identifikáciu užívateľov UEZ, ktorým sú súčasne ponuky potvrdené. Ak zvolíte Áno u Vkladanie UEZ tak kliknite na Vybrať súbor a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

nahled

19. Menovanie členov komisie

Vyberte členov hodnotiacej komisie. Pre jednanie komise musíte zvoliť minimálne pet členov komisie a ich náhradníkov. Pre pridanie člena hodnotiacej komisie a jeho náhradníka kliknite na ikonu Pridať (plus).

nahled

20. Menovanie členov komisie

Pre menovanie členov komisie zadajte e-mailové adresy členov komisie.

 
nahled

21. Úspešné menovanie členov komisie

Úspešné vloženie člena hodnotiacej komisie. Pre pridanie ďalšieho člena hodnotiacej komisie a jeho náhradníka kliknite na ikonu Pridať (plus). Ak chcete člena komisie zmazať, kliknite na ikonu Odstrániť (kôš).

nahled

22. Povinné prílohy

Vyberte, či má dodávateľ povinnosť priložiť k ponuke prílohu. V prípade voľby Áno, musí dodávateľ priložiť k ponuke prílohu, inak nebude ponuka systémom prijatá.

nahled

23. Hodnotiace kritériá podľa ekonomickej výhodnosti

Môžete zvoliť akým spôsobom budete hodnotiť ponuky, buď podľa Ekonomickej výhodnosti ponuky alebo podľa Ceny. Ak zvolíte hodnotenie ponuky podľa Ekonomickej výhodnosti, nastavte počet hodnotiacich kritérií, podľa akých kritérií, v akých jednotkách a aká je dôležitosť v% (viac je lepšie alebo menej je lepšie).

nahled

24. Hodnotiace kritériá podľa ceny

Ak zvolíte hodnotenie ponúk podľa Ceny, zadajte si počet položiek, v akých jednotkách budú hodnotené a množstvo.

 
nahled

25. Rozdelenie zákazky na časti

V prípade, že zvolíte hodnotenie ponúk podľa Ceny, môžete vybrať možnosť Rozdelenia na časti, potom zadáte počet častí zákazky, ktoré chcete rozdeliť.

nahled

26. Výzva pre dodávateľov

Ak zvolíte možnosť Pre vyzvaných dodávateľov, vyberte dodávateľov zo zoznamu alebo zadajte ich kontaktný e-mail. V prípade výberu Pre všetkých dodávateľov sa môže hlásiť neobmedzený počet dodávateľov. Ak zvolíte možnosť Pre všetkých dodávateľov a pozvaných dodávateľov, môžete vyzvať vybraných dodávateľov a tiež sprístupniť danú zákazku všetkým dodávateľom. Kliknutím na tlačidlo Uložiť RS budú informácie a dokumenty RS uložené k ďalšej editácii.

nahled

27. Navrhovaná RD

Zákazka bola úspešne uložená. Navrhovaná RD je vyznačená šedou farbou. Pre zobrazenie RD kliknite na ikonu Zobraziť (lupa) a pre editáciu RD kliknite na ikonu Editovať (ceruzka).

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru