certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

General and business conditions

1. Preambula

Elektronický nástroj EVOSERVIS je internetovou aplikáciou, prevádzkovanou obchodnou spoločnosťou AGENTÚRA KDV CZECH, v.o.s.

Elektronický nástroj EVOSERVIS je určený k realizácii nákupu, predaju a verejného obstarávania v režime platného zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") na základe certifikácie v zmysle platných právnych predpisov.

Elektronický nástroj EVOSERVIS je prístupný na internetových stránkach www.evoservis.sk.

Tieto všeobecné a obchodné podmienky (ďalej len "VOP") slúžia ako verejne deklarovaný právny rámec fungovania systému a všetci užívatelia tohto systému sú povinní ich dodržiavať.

2. Vymedzenie a definície pojmov

2.1 Prevádzkovateľ elektronického nástroja EVOSERVIS

Prevádzkovateľom elektronického nástroja EVOSERVIS je obchodná spoločnosť EVOSERVIS s.r.o., IČO: 46 369 562, so sídlom: Kysucké Nové Mesto, SNP 362, PSČ 024 01. Prevádzkovateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 55393/L. Vlastníkom elektronického nástroja EVOSERVIS je AGENTURA KDV CZECH, v.o.s., IČ: 268 24 485, so sídlom: Olomouc, Slovenská 539/12, PSČ 772 00. Vlastník je zapísaný v obchodnom registri KS Ostrava, oddiel AXVIII, vložka 1454.

2.1.1 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

2.1.1.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah jednotlivých údajov uvedených užívateľom pri registrácii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať registráciu, v ktorej boli uvedené zjavne nepravdivé alebo vymyslené údaje.

2.1.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné poskytovanie služieb tak, aby Obstarávateľ mohol riadnym spôsobom elektronický nástroj EVOSERVIS používať.

2.1.1.3 Prevádzkovateľ garantuje dostupnosť služieb ponúkaných v rámci týchto VOP v rozsahu minimálne 99% prevádzkovej doby za kalendárny rok.

2.1.1.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať priebežne v minimálne nevyhnutnom rozsahu aktualizáciu elektronického nástroja EVOSERVIS, vo vzťahu k platnej legislatíve.

2.1.1.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za problémy spôsobené aj čiastočnou nefunkčnosťou prostriedkov Obstarávateľa.

2.1.1.6 Prevádzkovateľ má právo pozastaviť, či obmedziť poskytovanie služieb v prípade, že sa Obstarávateľ neriadi platným cenníkom elektronického nástroja EVOSERVIS, alebo platného zmluvného dojednania medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

2.1.1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v cenníku určiť cenu za poskytované služby.

2.2 Užívateľ elektronického nástroja EVOSERVIS

Užívateľom je akákoľvek osoba vstupujúca do elektronického nástroja EVOSERVIS na internetovej adrese www.evoservis.sk.

2.3 Obstarávateľ

Obstarávateľom je užívateľ, ktorý v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS zakladá zákazku za účelom nákupu, obstaranie dodávok, služieb alebo stavebných prác, či predaja. V režime ZVO môže byť Obstarávateľom ktorýkoľvek subjekt definovaný v § 6, § 7 a § 8 ZVO.

2.4 Dodávateľ / Uchádzač / Záujemca

Dodávateľom / uchádzačom / záujemcom je používateľ, ktorý v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS podáva ponuku s cieľom získať predmet predaja, alebo získať zákazku na dodávku tovaru, služby alebo práce.

2.5 Zákazka

V rámci elektronického nástroja EVOSERVIS sa zákazkou rozumie každé výberové konanie na predaj alebo nákup a realizované zadávacie/výberové konanie v režime ZVO.

2.6 Predmet zákazky

Predmetom zákazky sú veci, dodávky, služby alebo stavebné práce, ktoré sú špecifikované vo formulári zákazky, prípadne spresnené špecifikáciami.

2.7 Podpora

Podpora je systém služieb prevádzkovateľa elektronického nástroja EVOSERVIS v rámci jednotlivých zákaziek, kedy užívateľom sú poskytované doplňujúce informácie smerujúce k zabezpečeniu bezproblémového priebehu zákazky, prípadne pomoc pri práci s elektronickým nástrojom EVOSERVIS. Podpora je súčasne činnosť prevádzkovateľa v rámci priebehu zákazky, keď prevádzkovateľ sleduje priebeh jednotlivých zákaziek a činnosť užívateľov s cieľom eliminácie možných chýb, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh zákaziek. Podpora je prevádzkovateľom poskytovaná zdarma v rámci priebehu jednotlivých zákaziek.

2.8 Asistencia

Asistencia je platenou službou prevádzkovateľa pre Obstarávateľa. V rámci tejto služby vykonáva prevádzkovateľ pre Obstarávateľa činnosti súvisiace so zastupovaním Obstarávateľa v konaní, jedná sa najmä o vyplnenie zakladacieho formulára nebo formulára založenie zákazky, podávanie doplňujúcich informácií dodávateľom podľa pokynov Obstarávateľa apod. Príprava podkladov k vybavovaní otázok a námietok dodávateľov / uchádzačov v rámci prebiehajúcej zákazky.

2.9 Technická pomoc

Nad rámec bežných činností prevádzkovateľa elektronického nástroja EVOSERVIS poskytuje prevádzkovateľ Obstarávateľom aj ďalšie služby komplexne nazvanej technická pomoc. Tieto služby sa dohadujú na základe individuálnych požiadaviek Obstarávateľa za zmluvne dohodnutú odmenu.
Ide najmä o tieto činnosti:
- tvorba a kompletizácia súťažných podkladov
- poradenská činnosť spojená s voľbou druhu zákazky
- úprava elektronického nástroja EVOSERVIS podľa požiadaviek Obstarávateľa / vzhľad, vstupy, výstupy, prevody dát do iných systémov, priebehy zákaziek, spôsoby hodnotenia a pod. /

Technická pomoc Obstarávateľovi uvedená v tomto odseku je činnosť prevádzkovateľa, prípadne jeho zmluvných partnerov vykonávaná pre Obstarávateľa nad rámec technického prevedenia zákazky a za túto službu je oprávnený prevádzkovateľ účtovať Obstarávateľovi zmluvne dohodnutú odplatu.

2.10 Registrácia užívateľa / Neobmedzený a diaľkový prístup užívateľa

Užívateľ sa registruje v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS. V priebehu procesu registrácie dostane každý užívateľ jedinečné prístupové kódy - meno a heslo. Proces registrácie užívateľ dokončí svojím prvým úspešným prihlásením do elektronického nástroja EVOSERVIS.

3. Práva a povinnosti užívateľov

3.1 Užívateľ sa registruje v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS, pričom v registračnom formulári je povinný uviesť pravdivé údaje. V priebehu procesu registrácie dostane každý užívateľ jedinečné prístupové kódy - meno a heslo. Proces registrácie užívateľ dokončí svojím prvým úspešným prihlásením do elektronického nástroja EVOSERVIS. Registráciou Používateľ súhlasí s týmito VOP.

3.2 Používatelia využívajúci služby pre registrovaných užívateľov sa identifikujú v systéme svojim užívateľským menom a heslom. Užívatelia zodpovedajú za zabezpečenie vlastných prístupových kódov proti ich možnému zneužitiu.

3.3 Účasť v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS môže byť zrušená zo strany prevádzkovateľa, a to v prípade, kedy užívateľ vykonáva činnosti smerujúce k poškodeniu elektronického nástroja EVOSERVIS, prípadne smerujúce k neoprávnenému ovplyvneniu priebehu zákazky v rozpore so ZVO. Užívateľ môže účasť v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS ukončiť aj na základe vlastnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

3.4 Všetky údaje o užívateľoch budú uložené iba na dátových médiách v držbe prevádzkovateľa a použijú sa výlučne na účel fungovania systému elektronického nástroja EVOSERVIS.

3.5 Užívatelia sa zaväzujú dodržiavať prevádzkové podmienky elektronického nástroja EVOSERVIS uvedené v týchto VOP, inštrukciách a v ďalších pokynoch vydávaných prevádzkovateľom v rámci jednotlivých zákaziek. Tento záväzok je potvrdený prvým úspešným prihlásením do systému. Jeho používaním prejavuje užívateľ výslovný súhlas s týmito podmienkami.

4. Práva a povinnosti obstarávateľa

4.1 Užívateľ v pozícii Obstarávateľa sa registruje v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS, pričom v registračnom formulári je povinný uviesť pravdivé údaje. V priebehu procesu registrácie dostane každý užívateľ v pozícii Obstarávateľa jedinečné prístupové kódy - meno a heslo. Proces registrácie užívateľ v pozícii Obstarávateľa dokončí svojím prvým úspešným prihlásením do elektronického nástroja EVOSERVIS. Registráciou Obstarávateľ súhlasí s týmito VOP.

4.2 Obstarávateľ sa zaväzuje postupovať pri práci s elektronickým nástrojom podľa pokynov prevádzkovateľa a inštrukcií, ktoré sú zverejnené na stránkach www.evoservis.sk a týchto VOP. Za postup, ktorý nebude v súlade s postupom uvedeným vyššie, nesie zodpovednosť Obstarávateľ.

4.3 Obstarávateľ je povinný uvádzať údaje o svojej osobe a predmetu zákazky pravdivo a podľa skutočnosti. Obstarávateľ berie na vedomie, že zodpovedá za všetky informácie, ktoré prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS zverejní.

4.4 V rámci realizácie verejného obstarávania v režime ZVO musí Obstarávateľ plniť svoje povinnosti definovanej ZVO.

4.5 Obstarávateľ v pozícii obstarávateľa je povinný za riadne a včasné vykonanie služieb zaplatiť Prevádzkovateľovi úhradu podľa aktuálneho platného cenníka.

5. Práva a povinnosti dodávateľa

5.1 Užívateľ v pozícii dodávateľa sa registruje v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS a v registračnom formulári je povinný uviesť pravdivé údaje. V priebehu procesu registrácie dostane každý užívateľ v pozícii dodávateľa jedinečné prístupové kódy - meno a heslo. Proces registrácie užívateľ v pozícii dodávateľa dokončí svojím prvým úspešným prihlásením do elektronického nástroja EVOSERVIS. Registráciou Dodávateľ súhlasí s týmito VOP.

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri práci s elektronickým nástrojom podľa pokynov prevádzkovateľa. Za postup, ktorý nebude v súlade s postupom uvedeným vyššie nesie zodpovednosť dodávateľ.

5.3 Dodávateľ je povinný uvádzať údaje o svojej osobe a predmetu zákazky pravdivo a podľa skutočnosti. Dodávateľ berie na vedomie, že zodpovedá za všetky informácie, ktoré prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS zverejní.

5.4 V rámci používaní elektronického nástroja EVOSERVIS v režime ZVO musí dodávateľ plniť svoje povinnosti definovanej ZVO.

5.5 Používanie elektronického nástroja EVOSERVIS je pre dodávateľa zadarmo.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Užívateľ splnomocňuje odoslaním svojej registrácie, v elektronickom nástroji EVOSERVIS, prevádzkovateľovi k uplatneniu, uloženie a používanie jeho údajov, ako aj na zverejnenie mena jeho organizácie v rámci systému elektronického nástroja EVOSERVIS.

6.2 Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje poskytnuté užívateľom budú uchovávané a spracované len pre účely práce s elektronickým nástrojom EVOSERVIS. Osobné údaje budú spracované v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ z 15.6.2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z.

6.3 Užívateľ si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona č.  428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov a takisto má právo súhlas s použitím osobných údajov kedykoľvek odvolať.

7. Platobné a fakturačné podmienky

7.1 V rámci prevádzky elektronického nástroja EVOSERVIS sú spoplatnené úkony Obstarávateľa podľa cenníka uvedeného na stránkach www.evoservis.sk, alebo na základe osobitných zmluvných podmienok medzi prevádzkovateľom a Obstarávateľom.

7.2 Obstarávateľ súhlasí, že daňové doklady budú vystavené v elektronickej podobe v súlade s ustanoveniami § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

7.3 Platby prebiehajú na základe výzvy k úhrade. Daňový doklad je užívateľovi k dispozícii v elektronickom nástroji EVOSERVIS v sekcii "História a nákup služieb - Prehľad objednávok".

7.4 Ak platba za realizovanú zákazku nebude uhradená vopred, prípadne ak nebude Obstarávateľ disponovať dostatočnou výškou kreditu k realizácii zákazky, nebudú Obstarávateľovi poskytnuté výsledky zákazky, a to až do okamihu požadovanej úhrady v rozsahu platného cenníka.

7.5 Spôsob a pravidlá platieb sú uvedené na stránkach elektronického nástroja EVOSERVIS, ktoré sú dostupné na adrese www.evoservis.sk.

8. Podmienky doručovania prostredníctvom elektronického nástroja

8.1 Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta alebo adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP sú platné odo dňa 20.11.2011 voči všetkým užívateľom elektronického nástroja EVOSERVIS.

9.2 Registráciou do systému elektronického nástroja EVOSERVIS dáva užívateľ súhlas so zasielaním obchodných oznámení elektronickým nástrojom, prípadne jeho prevádzkovateľom a dáva súhlas so spracovaním svojich údajov v rámci prevádzky elektronického nástroja EVOSERVIS.

9.3 Údaje o dodávateľoch zaregistrovaných v elektronickom nástroji sú poskytované tretím osobám, ako možnosť Obstarávateľov k osloveniu dodávateľov dopytom.

10. Slovník pojmov

ZVO - Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

VOP - Všeobecné a obchodné podmienky

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK