certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adam Kašák
421220441681
adam.kasak@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5704035954
Názov zákazky: Osobný automobil pre projekt CDR Prievidza - Handlová
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 611.66 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 2.3.2021 o 12:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 12.3.2021 o 12:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup vozidla CITROEN BERLINGO LIVE PACK XL 7m. PureTech 110 S&S BVM6 alebo jeho ekvivalentu pre potreby Centra pre deti a rodiny Prievidza – Handlová.

Verjený obstarávateľ požaduje dodanie vozidla v sériovej výbave, a okrem toho s nasledujúcou doplnkovou výbavou:

- 4 ks zimných pneumatík

Verejný obstarávateľ prijme aj ponuku vystavenú na
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup vozidla CITROEN BERLINGO LIVE PACK XL 7m. PureTech 110 S&S BVM6 alebo jeho ekvivalentu pre potreby Centra pre deti a rodiny Prievidza – Handlová.

Verjený obstarávateľ požaduje dodanie vozidla v sériovej výbave, a okrem toho s nasledujúcou doplnkovou výbavou:

- 4 ks zimných pneumatík

Verejný obstarávateľ prijme aj ponuku vystavenú na ekvivalent vozidla CITROEN BERLINGO LIVE PACK XL 7m. PureTech 110 S&S BVM6. Za ekvivalentné vozidlo sa považuje také vozidlo, ktoré dosiahlo rovnaké alobo vyššie technické parametre a rovnakú alebo vyššiu výbavu ako vozidlo špecifikované v zmysle opisu predmetu zákazky uvedeného vyššie.

Vozidlo bude verejnému obstarávateľovi dodávané na základe kúpnej zmluvy, ktorej návrh tvoria prílohy č. 4 – 7 Výzvy na predkladanie ponúk, a to za podmienok upravených touto zmluvou.

Ponuka uchádzača musí obsahovať presné označenie ponúkaného automobilu a to minimálne v rozsahu uvedenia výrobcu a výrobného označenia typu ponúkaného vozidla.

Požiadavky verejného obstarávateľa na plnenie predmetu tejto zákazky, ktoré sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorej obsah tvoria prílohy č. 4 – 7Výzvy na predkladanie ponúk, a ktoré nie sú v rozpore s obsahom bodu 4. Výzvy na predkladanie ponúk sa považujú za súčasť opisu predmetu tejto zákazky a ponuka uchádzača bude zaradená do procesu vyhodnotenia ponúk len v takom prípade, že bude zodpovedať všetkým ustanoveniam predmetného návrhu kúpnej zmluvy.

Uchádzač bude oceňovať celkovú cenu zákazky priamo v systéme EVOSERVIS. Systém automatizovane prepočíta celkovú cenu za príslušný predmet zákazky a zároveň automaticky zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. Uchádzač predloží ponuku ocenením položky v príslušnej oceňovanej časti predmetu zákazky cez systém EVOSERVIS. V prípade, že uchádzač neocení položku v oceňovanej časti predmetu zákazky, uvedenú v tejto výzve na predloženie ponuky, nebude jeho ponuka akceptovaná a bude vylúčená. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru