certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa: Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Michal Trnavský
+421220441707
michal.trnavsky@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1326164505
Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 69 999 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 4.10.2021 o 15:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 12.10.2021 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Dodávateľ zabezpečí na základe konkrétnych potrieb odberateľov nákup a dodávku elektriny, a do odberných miest uvedených v realizačných zmluvách. Zoznam odberných miest (132 odberných miest) je uvedený bude poskytnutý úspešnému uchádzačovi pred vystavením objednávky.
Cenu za nákup, dodávku elektriny a poskytnutie požadovaných služieb bude dodávateľ stanovovať ako
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Dodávateľ zabezpečí na základe konkrétnych potrieb odberateľov nákup a dodávku elektriny, a do odberných miest uvedených v realizačných zmluvách. Zoznam odberných miest (132 odberných miest) je uvedený bude poskytnutý úspešnému uchádzačovi pred vystavením objednávky.
Cenu za nákup, dodávku elektriny a poskytnutie požadovaných služieb bude dodávateľ stanovovať ako súčin jednotkovej ceny (za 1 MWh elektriny) x odobrané množstvo elektriny. Do jednotkovej ceny musia byť zahrnuté všetky súvisiace náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Na obdobie od 15.10. 2021 do 30.11. 2021 bude plnenie predmetu zákazky poskytovať úspešný uchádzač z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania.
V celkovej cene za nákup a dodávku elektriny bude dodávateľ zohľadňovať aj náklady na odchýlky a maržu uchádzača/dodávateľa, v ktorej sú zohľadnené všetky náklady uchádzača/dodávateľa za všetky činnosti súvisiace s predmetom zákazky.

2. Dodávateľ zabezpečí nákup a dodávku elektriny vrátane komplexných služieb, súvisiacich s pravidelnou bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny do odberných miest odberateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky voči zúčtovateľovi odchýlok za každé odberné miesto odberateľa za týchto podmienok:
- Garancia dodávok elektriny po dobu platnosti a garanciou dohodnutej jednotkovej ceny.
- Služby dodávok elektriny bez akéhokoľvek sankcionovania (napr. formou viacplatby za elektrinu pri odbere pod 80 %, resp. nad 120% zmluvného resp. objednaného množstva elektriny).

Zabezpečenie komplexných služieb spojených s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny.

Dodávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečí pre jednotlivých odberateľov minimálne nasledovné komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny (administrácia dodávok elektriny):
- Poradenstvo zamerané na znižovanie nákladov verejných obstarávateľov/odberateľov spojených s dodávkou elektriny do odberných miest optimalizáciou charakteru odberu, úpravou a optimalizáciou nastavenia rezervovaných kapacít (úprava výšky a typu RK), minimalizáciou penále za dodávku jalovej elektriny.
- Poradenstvo pre verejných obstarávateľov/odberateľov zamerané na znižovanie spotreby elektriny.

Zároveň sa Dodávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky pre jednotlivých odberateľov bude riadiť minimálne nasledovnými pravidlami pri fakturácii za komplexné služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny:
- Dodávateľ bude vystavovať faktúry spoločne za dodávku elektriny a distribučné služby pre každé odberné miesto samostatne. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpismi vrátane informácie podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Odberateľ elektriny bude uhrádzať preddavky za dodávku elektriny a distribučné služby, pričom výška preddavkov, ich počet, termíny alebo spôsob platieb preddavkov sa môže počas trvania zmeniť po dohode zmluvných strán.
- Dodávateľ bude vystavovať faktúru s reálnym mesačným odpočtom pre Odberateľa za dodávku elektriny a distribučné služby pre Odberateľa pri odberných miestach, kde je to možné, k poslednému dňu príslušného mesiaca.
- Dodávateľ bude vystavovať Vyúčtovaciu faktúru s ročným odpočtom za dodávku elektriny a distribučné služby pre Odberateľa k poslednému dňu príslušného roka. Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny a distribučné služby sa odpočítajú preddavky, ktoré boli Odberateľom uhradené Dodávateľovi za príslušný rok.
- Odberateľ uhradí Dodávateľovi vyfakturovaný nedoplatok v lehote splatnosti faktúry. Dodávateľ vráti Odberateľovi vyfakturovaný preplatok na účet Odberateľa v termíne do dátumu splatnosti faktúry.

Predpokladaný odber elektrickej energie je 750 MWh


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru