certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: MPSVR SR
Adresa: Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
MPSVR SR
Mgr. Lenka Fraňová
+421220462447
lenka.franova@employment.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7319439803
Názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia kotolne
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 68 114.77 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 19.5.2022 o 13:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 31.5.2022 o 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Administrácia kontrolných účtov
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kotolne. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo ďalej len „ZoD“). Podmienky plnenia predmetu zmluvy o dielo sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Výzvy (ZoD). Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kotolne. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo ďalej len „ZoD“). Podmienky plnenia predmetu zmluvy o dielo sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Výzvy (ZoD). Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru